§ 1 Navn og Hjemsted
1. Klubbens navn er Give Cykelklub, og har hjemsted i Vejle kommune.

§ 2 Klubbens formål
1. Klubbens formål er at øge interessen for cykelsport, ved både sportslige som sociale arrangementer. Give Cykelklub ønsker at understøtte et godt, sjovt, sundt og udviklende fællesskab omkring cykling for alle aldre og forskellige niveauer, ungdomsryttere, begyndere, letøvede/øvede motionister og licensryttere.

§ 3 Klubbens medlemskab
1. Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og er undergivet dennes love og bestemmelser, samt medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

§ 4 Optagelse af medlemmer
1. Som aktivt medlemmer, kan optages personer uanset alder, som ønsker at dyrke cykelmotion. Medlemmer får mulighed for at deltage i alle klubbens forskellige aktiviteter, herunder holdtræning, arrangementer og deltagelse i cykelløb.
2. Oplysninger om eventuelt alderskrav/træningsniveau vil fremgå af konditionerne for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter.
3. For at deltage i Give Cykelklubs træning skal man bære cykelhjelm.
4. Trænere og bestyrelsesmedlemmer er, i kraft af deres virke, medlem af klubben. Disse har samme rettigheder som aktive medlemmer.
5. Der kan optages passive medlemmer. Disse medlemmer kan deltage i klubben sociale arrangementer og på generalforsamlingen. Passive medlemmer har IKKE stemmeret.

§ 5 Kontingent
1. Kontingent indbetales årsvis forud inden d. 1. februar i regnskabsåret
2. Kontingent (ungdom og voksen) fastsættes for det kommende regnskabsår på den årlige ordinære generalforsamling.
3. Voksenkontingent indtræder førstkommende år efter, at medlemmet er fyldt 18 år.
4. Udmeldelse skal ske skriftligt inden d. 1. februar til bestyrelsen (kassereren).
5. Ved overskridelse af betalingsdagen for kontingent med mere end 14 dage betragtes medlemmet som værende udmeldt. Ingen, der er i kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Give Cykelklub, før vedkommende har betalt sin gæld til Give Cykelklub.

§ 6 Bestyrelsen
1. Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold, og har ansvaret for klubbens generelle virksomhed og økonomi.
2. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer: formand, kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år.
3. Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg lige eller ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer modsatte år. Genvalg kan finde sted.
4. Revisor og suppleanter vælges hvert år.
5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden er ansvarlig for mødernes afvikling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Sager afgøres ved flertalsbeslutning.
6. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse. Sagen skal dog fremføres ved førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Ved bestyrelsesmedlemmers udtræden, skal suppleanten sidde forgængerens periode ud.
8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, suppleret med medlemmer udenfor bestyrelsen til bestemte opgaver, herunder ungdomsudvalg, løbsudvalg mm. Repræsentanter fra de forskellige udvalg vil blive inviteret til udvalgte bestyrelsesmøder. De har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
9. Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

§ 7 Ordinær generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender
2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer via e-mail, og på klubbens hjemme- og facebookside.
3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden fremsendes senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
4. Stemmeret har alle medlemmer, som har indbetalt kontingent rettidigt. Medlemmer under 18 år repræsenteres ved forælder (et barn = en stemme).
5. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal – håndsoprækning eller hvis et medlem ønsker det, skriftligt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
6. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede dagsordenen.
7. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
• Fremlægning af det reviderede årsregnskab(kalenderåret).
• Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår (kalenderåret). Til Orientering.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår (kalenderåret).
• Valg af bestyrelse.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis 1/5 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsendt overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, som der ønskes behandlet.
Indkaldelses- og beslutningsproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 9 Regnskab
1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2. Det reviderede driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisor, og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 10 Tegning og hæftelse
1. Bestyrelsens formand og kasserer kan i forening underskrive på klubbens vegne, og tegner dermed klubben udadtil.
2. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid tilhørende formue.

§ 11 Klubbens ophævelse
1. Klubbens ophævelse kan kun ske på én i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
2. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål.

§ 12 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer skal stilles bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, og vil fremgå under punktet *indkomne forslag.
2. Hvis 1/5 af medlemmer kræver ændringer i vedtægterne, og det ikke kan vente til den ordinær generalforsamling, kan beslutningen træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal indgives skriftligt med angivelse af det punkt, der ønskes behandlet.
3. Vedtægtsændringer besluttes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Synes du godt om dette? Del det på din platform.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her for at modtage nyheder fra klubben direkte i din indbakke.